حكيم ابوالقاسم فردوسي

مقدمه‌ای کوتاه از شاهنامه

در این مقدمه درونمایه داستان که همانا ناپایداری جهان و بی‌اعتباری دنیاست به زبانی ساده مطرح می‌شود.

چـو پیـش آورم گــــردش روزگـــار       نبــــــاید  مرا  پنـــــــد  آموزگــــــار

چــو پیـکـار کیـخســــــــرو آمد پدید       ز مـن جـــــادویـی ها بباید شـــــنید

بـدیـن داســـــتان در ببـــــــارم همی       به ســـنگ اندرون لاله کــارم همی

کنون خـــامه ای یافتـم بیـش از آن       کــه مغــز ســخن بافـتم پیـش از آن

ایـا آزمـون را نهـــــــــاده دو چشــم       گهـی شـادماني گهـی درد و خشـم

چنین بـود تــــا بـــود دور زمــــــان       بـه نــوی تـو اندر شـــــگفتی ممان

یکی را هـمه بهــره شهدست و قند       تـن آســـانـی  و  نـاز و بخـت بلـند

یکی زو همه ســــــاله با درد و رنج       شده ســـنگـدل در ســــرای سـپنج

چنیـن پروراند همـــــی روز گــــــار       فــزون آمـد از رنگ گـل رنج خــار

نیابیـم بـر چــــــرخ  گـــــــردنـده را       نه بر کـــــار دادار خورشـــید و ماه

جهــــاندار اگـر چنـد کوشــد به رنج       بتــــازد به کین و بنـــــــازد به گنج

همش رفت باید بـه دیگـــــر ســـرای       بمــاند هـمـه کوشـــش ایـدر بجای

تو از کـار کیـخســــــــرو اندازه گیر       کهـن گشـته کــــار جهــان تازه گیر

کـه کیــن پـدر  بـاز جســـــت از  نیـا       به شـمشـیر و هـم چــاره و کیـمـیا

چنـیـن اســت رســــم ســـرای سپنج       بـدان کــوش تا  دور مــانـی ز رنج

در چند بیت آخر، کشته شدن افراسیاب به دست نوه او کیخسرو باز گو شده است.  کیخسرو به خون‌خواهی پدرش سیاوش با نیا جنگید و او را مغلوب ساخت.  در این ابیات که در مقدمه‌ي داستان کیخسرو آمده است فردوسی از هنرمندی خویش در نمایش صحنه‌های داستان سخن به‌ میان می آورد. او کار خود را به کاشتن لاله در سنگ مانند می‌کند. ستایشی که در این مقدمه از کار هنری خود به عمل می‌آورد در سرتاسر شاهنامه بی نظیر است.  نکته بسیار مهم در این مقدمه این است که فردوسی علناً نشان می‌دهد که داستان‌های شاهنامه را به آهنگ هشدار دادن به پادشاه معاصر خویش و دیگر فرمانروایان پرداخته است.

مذهب: خانم ساعدي

 عشق پرواز بلندی ست، مرا پر بدهید
با نظرات خود ما را همراهی کنید

One thought on “شاهنامه

  1. خیلی قشنگ بود.
    کلابه فردوسی تو هنر ها(چه خوش نویسی چه آواز) کم توجهی شده.
    موفق باشید

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website