حضرت حافظ

باعث افتخار است كه اين اثر در اولين هم‌انديشي و كارسوق دانش آموزي «جنگ و صلح» مدرسه راهنمايي
علامه حلي2 از طرف مدرسه تقديم استاد مصطفي رحماندوست گرديد.

 

اگر چه عرض هنر پیش یار بیادبیست
زبــان خمــوش ولیـکن دهــان پـر از عربیست
پری نهفته رخ و دیو در کرشمه حسن
بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبیست
در این چمن گل بی خار کس نچید آری
چــراغ مصـطفـوی بــا شـرار بولهبیست
سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد
که کام بخشی او را بهـانه بی سببیست
بـه نیم جو نخـرم طاق خـانقاه و رباط
مرا که مصطبه ایوان و پای خم طنبیست
جمـال دختر رز نور چشم مـاست مگر
کـه در نقـاب زجــاجی و پــرده عنبیست
هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه
کنون که مست خـرابم صلاح بیادبیست
بیار می که چو حـافظ هزارم استظهار
بـه گـریـه سـحری و نیـاز نیـم شبیست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website